Ograniczenie i zakaz utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem Adwokat Legionowo

Kontakty rodziców z małoletnimi Adwokat Legionowo
12 maja, 2023
Postępowanie sądowe w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo
13 maja, 2023

Sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Sąd może w szczególności: zakazać spotykania się rodziców (bądź rodzica) z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza jego miejsce zamieszkania, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, innej osoby wskazanej przez Sąd, opiekuna, kuratora sądowego, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, zakazać porozumiewania się na odległość. Sąd może orzec o jednym z w/w środków ograniczenia kontaktów z dzieckiem, jednak zakazy mogą być także kumulowane.

Sąd może zakazać utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem, jeżeli utrzymywanie tych kontaktów poważnie zagraża dobru dziecka albo je narusza. Dotyczy to np. sytuacji, w których kontakty rodzica z dzieckiem wpływają demoralizująco na dziecko, gdy przykładowo rodzic jest uzależniony od narkotyków czy też związany jest z działalnością przestępczą. Dotyczy to także sytuacji, gdy utrzymywanie przez rodzica osobistych kontaktów z dzieckiem zagraża jego życiu czy zdrowiu. Nie chodzi to o sam zakaz widywania się z dzieckiem, ale również o wszelkie inne formy kontaktowania się rodzica z dzieckiem, np. telefonicznie. Podkreślenia wymaga, że zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem może zostać orzeczony bez pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej.

Aby Sąd orzekł o zakazie osobistej styczności z dzieckiem albo o jej ograniczeniu, rodzic winien złożyć wniosek do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. O zakazie kontaktów Sąd może także zadecydować z urzędu. Jeżeli miejscem zamieszkania dziecka jest Legionowo, właściwym do złożenia wniosku w przedmiocie zakazu utrzymywania kontaktów z dzieckiem będzie Sąd Rejonowy w Legionowie Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Adwokat Jolanta Dymek posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem. Sporządzamy wnioski, apelacje, reprezentujemy Klientów przed Sądami wszystkich instancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *