Egzekwowanie przed Sądem kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo

Postępowanie sądowe w przedmiocie ustalenia kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo
13 maja, 2023
Prawa dziadków i innych osób do kontaktów z dzieckiem Adwokat Legionowo
13 maja, 2023

Niestety zdarzają się sytuacje, w których pomimo uregulowania przez Sąd kontaktów rodzica z dzieckiem drugi rodzic je utrudnia, np. poprzez niewydawanie dziecka na kontakt. Utrudnianie kontaktu ma miejsce wówczas, gdy rodzic ma prawnie zagwarantowany kontakt z dzieckiem, a pomimo tego nie ma możliwości jego odbycia.

Należy pamiętać, że rodzic ma prawo żądania przestrzegania uregulowań zawartych czy to w postanowieniu ustalającym jego kontakty z dzieckiem, czy też w wyroku rozwodowym albo ugodzie zawartej przed Sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Istotą postępowania w sprawie wyegzekwowania kontaktów jest wymierzenie kary pieniężnej rodzicowi utrudniającemu kontakty płatnej na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktów.

Postępowanie jest dwuetapowe. W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie orzeczenia regulującego kontakt. Do wniosku należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia (albo wykonalnej ugody) w przedmiocie kontaktów z dzieckiem oraz opisać sytuacje utrudniania kontaktów z dzieckiem, a także określić zachowania, które będą następnie skutkowały nałożeniem kary pieniężnej. Jeżeli po wydaniu przez Sąd rozstrzygnięcia o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej rodzic nadal utrudnia kontakt z dzieckiem, Sąd nakaże temu rodzicowi (na wniosek drugiego rodzica) zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń. Dodatkowo, jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewłaściwego wykonania przez rodzica, pod którego stałą opieką dziecko pozostaje obowiązków wynikających z orzeczenia Sądu lub z zawartej przed Sądem lub mediatorem ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, Sąd przyzna rodzicowi uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu.

Wskazać należy, że w sprawach wykonywania kontaktów Sąd nie działa z urzędu. Do wszczęcia postępowania konieczne jest złożenie wniosku.

Adwokat Jolanta Dymek posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustalenie i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem. Sporządzamy wnioski, apelacje, reprezentujemy Klientów przed Sądami wszystkich instancji. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

www.adwokatwlegionowie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *